ทำความรู้จักกับข้อสอบ IELTS

IELTS มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

IELTS แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

  1. IELTS Regular ซึ่งแยกย่อยเป็น Academic และ General Training
  2. IELTS UKVI ซึ่งแยกย่อยเป็น Academic และ General Training เช่นเดียวกันกับ IELTS Regular
  3. IELTS Life Skills

สำหรับ IELTS (Academic/General Training) และ IELTS for UKVI (Academic/General Training) ไม่มีความแตกต่างกัน มีความเหมือนกันทั้งในส่วนของเนื้อหา รูปแบบการสอบ ความยากง่ายของข้อสอบ และการให้คะแนน แต่ใบรายงานผลการสอบของคุณนั้น จะมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย นั่นคือ IELTS UKVI จะมีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่า คุณได้เข้าสอบ IELTS ในสถานที่สอบซึ่งผ่านการรับรองจากกระทรวงมหาดไทยแห่งสหราชอาณาจักร (Secure English Language Test, SELT)

หากต้องการศึกษาในสหราชอาณาจักรหรือสมัครลงทะเบียนทางวิชาชีพ จะต้องสอบ IELTS Academic เพื่อขอวีซ่าไปยังสหราชอาณาจักร

ค่าสอบ IELTS 

IELTS Regular (แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์): 7,350 บาท

IELTS UKVI (แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์): 7,710 บาท

IELTS Life Skills: 5,800 บาท

ลักษณะข้อสอบ IELTS

การสอบ IELTS จะแบ่งประเภทการสอบออกเป็น Academic (สำหรับการศึกษาต่อ) และ General Training (สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป เช่น ไปทำงาน หรือไปอยู่อาศัย) ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง (30 นาที) การอ่าน (60 นาที) การเขียน (60 นาที) และการพูด (11-14 นาที) โดยทั่วไปทักษะการสอบพูดจะดำเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกันกับทักษะอื่น ทั้งนี้ในบางรอบสอบอาจจะดำเนินการสอบพูดในวันก่อนหน้าหรือวันถัดไปสำหรับการสอบแบบกระดาษ ณ ศูนย์สอบต่างจังหวัด

สามารถเลือกที่จะสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์สําหรับทั้งการสอบ General Training และการสอบ Academic รูปแบบข้อสอบ, ประเภทคําถาม, เวลาที่จัดสรรให้กับส่วนทดสอบแต่ละส่วนและเนื้อหาจะเหมือนกันทั้งในการทดสอบแบบคอมพิวเตอร์และการทดสอบแบบกระดาษ ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือประสบการณ์ในวันสอบ 

ในการสอบแบบคอมพิวเตอร์ การสอบพูด IELTS ยังคงเหมือนเดิม โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับผู้คุมสอบ การสอบพูดสามารถเลือกได้ว่าจะสอบก่อน หรือหลังจากการสอบอ่าน ฟัง และเขียน

จุดเด่นในการสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์

·  ได้ผลสอบเร็วกว่า ภายใน 3-5 วันเท่านั้น

·  สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลข้อสอบ เช่น ขนาดตัวอักษร หรือสีพื้นหลัง ช่วยให้ผู้สอบสะดวกในการอ่านมากขึ้น

·  มีฟังค์ชั่นช่วยเหลือในการเน้นข้อความ และจดโน๊ต

·  สามารถ Copy & Paste คำตอบในการสอบทักษะการอ่าน ช่วยลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการสะกดผิด

·  ระบบนับคำอัตโนมัติในส่วนของการสอบทักษะการเขียน

·  ปรับแต่ง แก้ไขประโยคหรือข้อความได้สะดวก ในการสอบทักษะการเขียน

หากสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ การสอบพูดจะดําเนินการในวันเดียวกัน ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังส่วนอื่น ๆ อีกสามส่วนของการสอบ

ลำดับในการสอบ IELTS เป็นอย่างไร?

การสอบ IELTS ทั้งแบบกระดาษ และแบบคอมพิวเตอร์นั้น มีลำดับการสอบที่เหมือนกัน เริ่มจากการสอบทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนตามลำดับ ส่วนการสอบทักษะการพูดจะดำเนินการก่อน หรือหลังการสอบส่วนอื่นๆ

การสอบทักษะการพูดจะเกิดขึ้นภายในวันเดียวกันกับการสอบส่วนอื่นๆ หรือ 1 วันถัดจากการสอบส่วนอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สอบในแต่ละรอบสอบ

สามารถสอบทุกส่วนในวันเดียวกันได้หรือไม่?

การทำข้อสอบส่วนการฟัง การอ่าน และการเขียนนั้นจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเสร็จสิ้นในวันเดียวกัน ในบางศูนย์สอบ อาจจะให้สอบพูดในวันเดียวกัน หรือไม่เกิน 7 วันก่อนหรือหลังวันสอบของคุณ

ความแตกต่างระหว่าง IELTS แบบกระดาษและแบบคอมพิวเตอร์

  • หากคุณเลือกที่จะสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องสอบส่วนของการสอบฟัง การสอบอ่าน และการสอบเขียนโดยใช้คอมพิวเตอร์
  • หากคุณเลือกที่จะสอบ IELTS แบบกระดาษ คุณจะต้องกรอกส่วนของการสอบฟัง การสอบอ่าน และการสอบเขียนบนกระดาษ
  • การสอบพูดสําหรับทั้งแบบกระดาษและแบบคอมพิวเตอร์เป็นการสอบแบบตัวต่อตัวกับผู้คุมสอบ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการวัดทักษะการพูดของคุณ

ต้องนำอะไรไปบ้างในวันสอบ? 

ผู้สอบต้องนำบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่ใช้ในการสมัครสอบไปยืนยันตัวตนภายในวันสอบ สำหรับปากกา ดินสอ และยางลบ ไม่สามารถนำเข้าห้องสอบได้ ทางศูนย์สอบจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์การเขียนให้ผู้สอบภายในห้องสอบ และสิ่งของอื่นๆ ที่นำติดตัวไปในวันสอบ จำเป็นต้องฝากไว้ ณ จุดรับฝากของที่ทางศูนย์สอบได้จัดเตรียมไว้ และปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เช่น สมาร์ทโฟน หรือสมาร์ทวอทช์

หากผู้สอบนำเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบจะถูกตัดสิทธิในการสอบได้

การสอบ IELTS Life Skills เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ต้องแสดงความสามารถทางทักษะการพูดและการฟังในระดับ A1, A2 หรือ B1 ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

การสอบ IELTS Life Skills ในประเทศไทยมีเปิดสอบที่กรุงเทพฯ เท่านั้น โดยการสอบ IELTS Life Skills นี้มี 2 ระดับ คือ

IELTS Life Skills A1

การสอบนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการฟัง ซึ่งจะต้องใช้เป็นส่วนหนึ่งของการยื่นคำร้องกับกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อขอวีซ่าสำหรับครอบครัวของผู้ที่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยถาวร

IELTS Life Skills B1

การสอบนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการฟัง ซึ่งจะต้องใช้เป็นส่วนหนึ่งของการยื่นคำร้องกับกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อสมัครขอวีซ่าพลเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

การสมัครสอบ

เลือกสอบได้หลายศูนย์ ทั้งของ ฺBritish Council โดยเลือกศูนย์ที่ต้องการและวันที่ต้องการได้ที่ https://www.britishcouncil.or.th/exam/ielts/book-test

หรือศูนย์สอบของ IDP ได้ที่ https://ielts.idp.com/book

ศูนย์สอบแต่ละสาขามีวันให้เลือกสอบไม่ซ้ำกัน โดยนับรวม ๆ กันแล้วมีให้สอบไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10 ครั้ง

Berante English

กวดวิชาภาษาอังกฤษออนไลน์มากสุดอันดับ1 โดยครูพลอย อาจารน์ช่องทรู ดีกรีอักษรศาสตร์ จุฬา และเตรียมอุดมศึกษา คอร์สตั้งแต่ระดับมํธยม มหาวิทยาลัย คนทำงาน ทุกสนามสอบ และ IELTS TOEIC CU-TEP TU-GET และ TOEFL ITP

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Comment