ข้อสอบออนไลน์ชุดนี้เป็นข้อสอบตัวอย่างของ  TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน)

ซึ่งเป็นการจำลองจากข้อสอบจริง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1. การฟัง (Listening Comprehension)

2. การอ่าน (Reading Comprehension)

สำหรับในข้อสอบจริงนั้นจะมีทั้งหมด 200 ข้อ คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง