ข้อสอบชุดนี้เป็น Pretest เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้เรียนคอร์ส TOEIC ทุกคน

กรุณาทำข้อสอบชุดนี้ เพื่อวัดระดับและจัดกลุ่มการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ ใช้เวลาไม่เกิน 60 นาที

หลังจากทำข้อสอบแล้ว สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้โดยใช้แผนการเรียนตามที่ Berante แนะนำ

You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify an email address.
You must specify a text.
You must specify a text.