แนวข้อสอบรับตรง มอ. ปี 57

Berante ให้น้องๆ ม.6 ได้ทดลองทำแนวข้อสอบเข้า มอ. ปี 57 แบบออนไลน์
ข้อสอบนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 3 ตอน จำนวน 63 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ตอนที่ 1 ข้อ 1 – 19 Conversation 19 คะแนน
ตอนที่ 2 ข้อ 20 – 49 Reading 60 คะแนน
ตอนที่ 3 ข้อ 50 – 63 Writing 21 คะแนน