เรื่องต้องรู้ก่อนสอบ A–LEVEL (ภาษาอังกฤษ) กับครูพลอยบีรันเต้

Recap เรื่องต้องรู้ก่อนสอบ A–LEVEL กับครูพลอยบีรันเต้
ข้อสอบพัฒนามาจากข้อสอบวิชาสามัญ จึงมีรูปแบบคล้าย ๆ กัน 
ข้อสอบ A-Level เป็นข้อสอบรายวิชาสามัญที่เน้นการนำความรู้ไปใช้งาน (Applied Knowledge)จำนวนข้อสอบรวม 80 ข้อคะแนนเต็ม 100 คะแนนประเภทข้อสอบ ปรนัย (multiple choice) (ข่าวดีคือลดจาก 5 ตัวเลือกเหลือ 4 ตัวเลือก)ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาทีในรายวิชาภาษาอังกฤษแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก
ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills) (20 ข้อ 25 คะแนน)
แบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ ดังต่อไปนี้
-เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short Conversation) จำนวน 3 บทสนทนา
จำนวนข้อคำถาม (4 ข้อ/บทสนทนา รวม 12 ข้อ)
-เติมบทสนทนาแบบยาว (Long Conversation) จำนวน 1 บทสนทนา
จำนวนข้อคำถาม (8 ข้อ/บทสนทนา รวม 8 ข้อ)
ทักษะการอ่าน (Reading Skill) (40 ข้อ 50 คะแนน)
1.โฆษณา (Advertisement)
จำนวน 2 บทความจำนวนข้อ คำถาม 3 ข้อ/บทความ รวม 6 ข้อ

2.บทวิจารณ์สินค้าหรือบริการ (Product or Service Review)
จำนวน 1 บทความจำนวนข้อ คำถาม 6 ข้อ/บทความ รวม 6 ข้อ

3.รายงานข่าว (News Report)
จำนวน 1 บทความจำนวนข้อคำถาม 6 ข้อ/บทความ รวม 6 ข้อ

4.ภาพประกอบบทความ (Visual)
เช่น กราฟ ตาราง แผนผัง หรือ แผนภูมิ จำนวน 2 เรื่องจำนวนข้อคำถาม 3 ข้อ/เรื่อง รวม 6 ข้อ

5.บทความทั่วไป
ที่มีจำนวนคำประมาณ 500–600 คำ หรือ 1 หน้ากระดาษ A4 จำนวน 2 บทความ
จำนวนข้อคำถาม 8 ข้อ/เรื่อง รวม 16 ข้อ
ทักษะการเขียน (Writing Skill) (20 ข้อ 25 คะแนน)
1.เติมบทความให้สมบูรณ์ (Text Completion) จำนวน 3 บทความ
จำนวนข้อคำถาม 5 ข้อ/บทความ รวม 15 ข้อ
2.เรียงประโยคให้เป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์ (Paragraph Organization)
จำนวน 5 ย่อหน้าจำนวนข้อคำถาม 5 ย่อหน้า รวม 5 ข้อ

Berante English

กวดวิชาภาษาอังกฤษออนไลน์มากสุดอันดับ1 โดยครูพลอย อาจารน์ช่องทรู ดีกรีอักษรศาสตร์ จุฬา และเตรียมอุดมศึกษา คอร์สตั้งแต่ระดับมํธยม มหาวิทยาลัย คนทำงาน ทุกสนามสอบ และ IELTS TOEIC CU-TEP TU-GET และ TOEFL ITP

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Comment