ศัพท์สัมพันธ์ (Thesaurus)

คือ คลังของคำศัพท์ ที่รวบรวมคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียงกันมารวมไว้เป็นกลุ่ม ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดทำกลุ่มคำในเฉพาะของสาขาวิชา ซึ่งรูปแบบในการจัดทำมี 2 ประเภท คือ รับคำศัพท์มาจากผู้เชียวชาญสาขาวิชานั้นๆ หรือ รวบรวมคำศัพท์เองแล้วนำมาจัดกลุ่ม จากนั้นจึงนำคำศัพท์มาสร้างความสัมพันธ์กัน สำหรับจุดเด่นของ Thesaurus คือ คำศัพท์ทุกคำจะมีความสัมพันธ์กัน

abc-accomplished-alphabet-48898

วิธีค้นคำใน thesaurus ก็เหมือนกับในดิกชันนารี เขาจะเรียงคำหลัก ไปตาม A, B, C, D… เมื่อเราจะแต่งประโยคเพื่อใช้ในการพูดหรือเขียนเพื่อให้ประโยคที่เราจะแต่ง มีความหลากหลาย ไม่ใช้คำเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ซาก ๆ สื่อข้อความได้ชัดเจน ตรงประเด็น หรือให้ความรู้สึกตามที่เราต้องการจะสื่อ ซึ่งลักษณะเช่นนี้คำศัพท์สามัญอาจทำหน้าที่ได้ไม่ดีนัก เพราะมันสามารถให้ความหมายได้เพียงดาด ๆ

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *