เทคนิคพิชิต IELTS WRITING By KruPloy Berante

เทคนิคพิชิต IELTS WRITING → ต้องเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง  → บอกภาพรวม → เน้นจุดสำคัญ → เสริมรายละเอียดได้เหมาะสม หรือ Task Response หรือ การตอบได้ตรงคำถาม สำหรับ Task 2 → ตอบตรงคำถาม → บอกใจความสำคัญของเรียงความ พร้อมใส่รายละเอียดสนับสนุน → ถ้าเป็นการแสดงความคิดเห็น แสดงจุดยืนให้ชัดเจน → สรุปก่อนจบ → แบ่งข้อมูลหรือแนวความคิดออกเป็นย่อหน้าย่อย ๆ ได้อย่างเหมาะสม (ควรเป็น 3-5 ย่อหน้า) โดยแต่ละย่อหน้าจะมีใจความสำคัญหรือแนวคิดหลักเพียง 1 อย่าง (สำหรับ Task 2) → ใช้คำเชื่อมหลากหลายเพื่อเชื่อมความ → ใช้ศัพท์ได้หลากหลาย → ใช้ศัพท์ที่ต้องใช้ร่วมกัน (collocations) ได้ถูกต้อง → ใช้ศัพท์ถูกความหมาย → สะกดถูกต้อง →…

Read More