Pre-test นี้เป็นแบบทดสอบปรนัย 50 ข้อ

สำหรับผู้ที่กำลังจะลงทะเบียนคอร์สออนไลน์ English for Work

กรุณาทำแบบทดสอบก่อนเริ่มเรียนค่ะ

You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a text.